iStarsoft
Granskning, Tips & Tricks

Regler och villkor

Dessa regler och villkor (“Villkor”, “Avtalet”) är ett avtal mellan webbplatsoperatören (“Webbplatsoperatören”, “oss”, “Vi” eller “våra”) och du (“Användare”, “du” eller “din”). Detta avtal anger de allmänna regler och villkor för din användning av den https://www.android-data-recovery.org webbplatsen och någon av dess produkter eller tjänster (kollektivt, “Webbplats” eller “Tjänster”).

Säkerhetskopior

Vi ansvarar inte för innehåll som finns på webbplatsen. Under inga omständigheter skall vi hållas ansvariga för förlust av innehåll. Det är ditt eget ansvar att upprätthålla lämpliga backup av ditt innehåll. Oaktat det föregående, vid vissa tillfällen och under vissa omständigheter, med absolut ingen skyldighet, Vi kan kanske återställa några eller alla dina data som har tagits bort från och med ett visst datum och tid när vi kan ha säkerhetskopierat data för våra egna syften. Vi gör ingen garanti för att data du behöver kommer att finnas.

Länkar till andra webbplatser

Även om denna webbplats kan vara kopplad till andra webbplatser, Vi är inte, direkt eller indirekt, antyda något godkännande, Föreningen, sponsring, godkännande, eller anknytning till länkade webbplatser, om inte annat anges häri. Vi är inte ansvariga för att pröva eller utvärdera, och vi garanterar inte utbudet av, något företag eller individer eller innehållet på sina webbplatser. Vi tar inte ansvar för åtgärder, produkter, tjänster, och innehållet i eventuella andra tredje-part. Du bör noggrant granska de rättsliga uttalandena och andra villkor för användning av någon webbplats som du når via en länk från denna webbplats. Din länkning till andra off-site webbplatser sker på egen risk.

Annonser

Under användning av webbplatsen, Du kan ange i korrespondens med eller delta i kampanjer av annonsörer eller sponsorer visar sina varor eller tjänster via webbplatsen. Sådan aktivitet, och villkor, villkor, garantier eller utfästelser associerade med sådana aktiviteter, är uteslutande mellan dig och tillämplig tredje part. Vi har inget ansvar, skyldighet eller ansvar för sådan korrespondens, Köp eller befordran mellan dig och sådan tredje part.

Förbjuden användning

Utöver andra villkor som anges i avtalet, du får inte använda webbplatsen eller dess innehåll: (en) för något olagligt syfte; (b) Värva andra att utföra eller delta i någon olagliga handlingar; (c) att bryta mot någon internationell, federala, provinsiella eller statliga föreskrifter, regler, lagar, eller lokala förordningar; (d) att inkräkta på eller kränker våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruk, förolämpning, skada, förtala, förtal, nedvärdera, skrämma, eller diskriminera utifrån kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, Race, ålder, nationellt ursprung, eller funktionshinder; (f) att lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter; (g) för att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på ett sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser, eller Internet; (h) att samla in eller spåra personlig information om andra; (Jag) att spamma, Phish, Pharm, förevändning, spindel, Crawl, eller skrapa; (Jansson) för obscent eller omoraliska ändamål; eller (Karlsson) för att störa eller kringgå säkerheten relaterad funktioner i tjänsten eller någon webbplats, andra webbplatser, eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för brott mot någon av de förbjudna använder.

Immateriella rättigheter

Detta avtal överför inte till dig någon immateriell egendom som ägs av webbplatsoperatören eller tredje part, och alla rättigheter, titlar, och intressen i och till sådan egendom kommer att förbli (mellan parterna) enbart med webbplatsoperatören. Alla varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med vår webbplats eller tjänster, är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör webbplatsoperatören eller webbplatsoperatören licensgivare. Andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med vår webbplats eller tjänster kan vara varumärken som tillhör andra tredje-part. Din användning av vår webbplats och tjänster beviljar dig ingen rätt eller licens för att reproducera eller annars använda webbplatsoperatören eller tredje parts varumärken.

Begränsning av ansvar

I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, under inga omständigheter kommer webbplatsoperatören, dess dotterbolag, officerare, styrelseledamöter, anställda, ombud, leverantörer eller licensgivare hållas ansvariga inför någon person för (en): indirekta skador, oförutsedda skador, särskilda, bestraffande, luckan eller följdskador (inklusive, utan begränsning, skadestånd för utebliven vinst, intäkter, försäljning, goodwill, användning eller innehåll, inverkan på verksamheten, avbrott i verksamheten, förlust av förväntade besparingar, förlust av affärsmöjlighet) emellertid orsakade, under ANSVARSTEORI, inklusive, utan begränsning, kontraktet, skadeståndsrätt, garanti, brott mot lagstadgad plikt, vårdslöshet eller på annat sätt, även om webbplatsoperatören har informerats om möjligheten av sådana skador eller kunde förutse sådana skador. I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, det sammanlagda ansvaret av webbplatsoperatören och dess dotterbolag, officerare, anställda, ombud, leverantörer och licensgivare, avser tjänsterna kommer att begränsas till ett belopp som är större en dollar eller belopp som faktiskt betalats kontant av dig till webbplatsoperatören för föregående månads perioden före den första händelsen eller förekomsten ger upphov till sådant ansvar. De begränsningar och undantag gäller även om denna åtgärd inte helt kompenserar dig för eventuella förluster eller inte uppfyller sitt väsentliga syfte.

Tvistlösning

Bildandet, tolkning, och prestanda i detta avtal och eventuella tvister som uppstår ur det skall regleras av de materiella och formella lagarna i Guangdong, Kina utan hänsyn till dess regler för konflikter eller val av lag och, tillämpliga, lagarna i Kina. Den exklusiva jurisdiktionen och platsen för åtgärder relaterade till föremålet härav skall de statliga och federala domstolar i Guangdong, Kina, och du härmed till den personliga jurisdiktionen av sådana domstolar. Du avsäger dig härmed all rätt till en jury rättegång i något förfarande som uppkommer av eller relaterade till detta avtal. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor gäller inte för detta avtal.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta avtal eller dess politik som rör webbplatsen eller tjänsterna när som helst, effektiv vid bokföring av en uppdaterad version av detta avtal på webbplatsen. När vi gör kommer att vi revidera den uppdaterade datumet längst ned på sidan. Fortsatt användning av webbplatsen efter sådana ändringar skall utgöra ditt medgivande till sådana förändringar. Principen skapades med WebsitePolicies.com

Godkännande av dessa villkor

Du bekräftar att du har läst detta avtal och samtycker till att alla dess regler och villkor. Genom att använda webbplatsen eller dess tjänster godkänner du att vara bunden av detta avtal. Om du inte samtycker till att följa villkoren i detta avtal, du har inte behörighet att använda eller få åtkomst till webbplatsen och dess tjänster.

Att kontakta oss

Om du har några frågor om detta avtal, kontakta oss.

Detta dokument uppdaterades senast maj 23, 2018

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Vi kommer anta att du är ok med detta, men du kan välja bort om du vill. AccepteraLäs mer